ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MERKX MEDIA

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer, hierna te noemen: “Merkx Media”, en een opdrachtgever waarop Merkx Media deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

“De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Merkx Media in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden”. Merkx Media. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Merkx Media en zijn directie.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Merkx Media en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Merkx Media niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Merkx Media in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Merkx Media zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

Merkx Media kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Merkx Media daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Merkx Media anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Merkx Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Kosten, tarieveren

De honorering van Merkx Media berust op uurtarieven. Overeenkomsten kunnen aangegaan worden op basis van gewerkte uren of op basis van een vast bedrag (fixed fee). In het eerste geval is het uurtarief opgenomen in de overeenkomst.

Indien een opdracht op basis van gewerkte uren wordt afgerekend, verplicht Merkx Media zich een nauwkeurige verantwoording van aan een opdracht gewerkte uren en aan gemaakte kosten bij te houden. Dit overzicht wordt op verzoek aan de opdrachtgever ter inzage beschikbaar gesteld.

De opdrachtgever zal kosten van derden, die worden gemaakt door Merkx Media in het kader van de verstrekte opdracht, rechtstreeks aan de desbetreffende derden voldoen, tenzij anders is overeengekomen. Verloopt de betaling aan derden via Merkx Media, dan is deze gerechtigd een voorschot op deze kosten te verlangen. Ook is Merkx Media gerechtigd tot het doorberekenen van van een toeslag ter bestrijding van eventueel gemaakte administratiekosten. Merkx Media zal kortingen op leveranties van goederen en diensten van derden doorberekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 4 Facturering en betaling

Elke fixed fee-opdracht wordt in beginsel in twee gelijke delen gefactureerd: 50% bij het verlenen van de opdracht en 50% bij het afronden van de opdracht. Voor grote opdrachten of opdrachten die een lange bewerkingstijd (langer dan 2 maanden) vereisen, kunnen meerdere tussentijdse deelbetalingen worden verlangd. Deze worden vooraf overeengekomen. Alle overige kosten, volgens de overeenkomst gemaakt in het kader van de opdracht worden maandelijks op basis van op basis van bij te voegen declaraties gefactureerd.

Artikel 5 Wijziging van de opdracht

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijke of mondeling, door of namens de opdrachtgever aangebracht, die een vermeerdering van het aantal overeengekomen werkuren of hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de oorspronkelijke prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

Bij veranderingen in de opdracht die een verlaging van het aantal werkuren en een vermindering van kosten tot gevolg hebben, wordt een overeenkomstig lager bedrag in rekening gebracht.

Deze regeling is niet van toepassing op opdrachten die voor een vast bedrag zijn aangenomen (fixed fee opdrachten). Bij dergelijke opdrachten is het risico van over of onderschrijding van de begroting voor risico van Merkx Media tenzij er een wezenlijke wijziging in de oorspronkelijke opdracht wordt aangebracht.

Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen contract of levertijd overschreden wordt; in dat geval is artikel 6 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Overschrijding van leveringstermijn

De overeenkomst tussen Merkx Media en de opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

De overeengekomen leveringstermijnen zijn onder alle omstandigheden steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7 Prijswijzigingen

Wijzigingen van prijzen van materialen die nodig zijn voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden ook begrepen verandering van lonen en sociale lasten, verhogingen van belastingen en alle andere gebeurtenissen die kostenverhogende gevolgen met zich meebrengen.

Artikel 8 Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering van de opdracht of de levering van de goederen of diensten door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Merkx Media het volledige overeenkomen bedrag van de opdracht in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor de opdracht bestemde materialen; onverminderd het recht van Merkx Media verdere kosten, vergoeding van schade en interessen te vorderen.

Artikel 9 Vertrouwelijke informatie en geheimhoudingsplicht

Merkx Media is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke informatie zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Artikel 10 Annulering

Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Merkx Media alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door Merkx Media in de calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van Merkx Media op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interessen.

Artikel 11 Klachten

Klachten dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen 14 dagen na voltooiing van de opdracht respectievelijk levering van de goederen of diensten.

Klachten als bedoeld het vorige lid zijn slechts mogelijk voorzover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, respectievelijk op andere wijze daarover beschikt.

De aansprakelijkheid van Merkx Media uit hoofde van enige overeengekomen leverantie van goederen of diensten is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.

Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen mag Merkx Media voor ondeugdelijk werk goed werk leveren.

Merkx Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de opdracht, informatie, modellen of materialen die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

Merkx Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de inhoud van communicatie, die in opdracht van de opdrachtgever is vervaardigd. De opdrachtgever draagt ten allen tijde de eindverantwoordelijkheid voor mogelijke onrechtmatigheid of eventuele daaruit voortvloeiende schade ten opzichte van derden. Het is haar taak om vóór eventuele publicatie na te gaan of hier sprake van kan zijn. De opdrachtgever vrijwaart Merkx Media voor aansprakelijkstellingen ten laste van Merkx Media.

Artikel 12 Overmacht

Indien Merkx Media ten gevolge van ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, dan wel door andere vormen van overmacht, niet in staat is de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren zal Merkx Media naar vermogen voor passende vervanging zorgdragen.

Onverminderd het in voorgaande lid gestelde is Merkx Media nimmer aansprakelijk voor de de directe of indirecte gevolgen van het niet, niet geheel of slechts gedeeltelijk uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte of tijdelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, dan wel als gevolg van andere vormen van overmacht.

Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Merkx Media dan wel enige andere vorm van overmacht ten aanzien van Merkx Media, kan naar, indien zij niet in staat blijkt een passende vervanger beschikbaar te stellen, ontslaan van de verplichting tot het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van de leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.

In geval van enige vorm van overmacht zal Merkx Media daarvan onverwijld mededeling doen aan de desbetreffende opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting van Merkx Media af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht c.q. het geleverde gedeelte van de goederen of diensten.

Artikel 13 Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht, licentie

Auteursrechtelijke beschermde werken die door Merkx Media ten behoeve van de opdrachtgever zijn gemaakt, mogen in omvang en tijdsduur onbeperkt door de opdrachtgever worden gebruikt. Gebruik voor derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming van Merkx Media.

Alle intellectuele eigendomsrecht van door Merkx Media ontworpen c.q. tot stand gebracht teksten, tekeningen, foto’s, films, presentaties, concepten e.d. Blijven bij Merkx Media berusten.

Auteursrechten zijn in de kosten niet inbegrepen.

De opdrachtgever ontvangt van Merkx Media een licentie voor het gebruik van auteursrecht beschermde werken, die door Merkx Media in de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever werden gemaakt. Deze licentie geldt slechts zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik door de opdrachtgever zelf, de door hem vertegenwoordigde organisatie of voor zijn c.q. haar eventuele rechtsopvolgers. Gebruik door eventuele rechtsopvolgers dient binnen dertig dagen na het in werking treden van dit recht aan Merkx Media schriftelijk te worden medegedeeld. Blijft deze mededeling achterwege, dan vervalt het hiervoor genoemde gebruiksrecht.

Gebruik voor derden, ongeacht de relatie van dezen met de opdrachtgever of diens organisatie, is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming door Merkx Media.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Indien Merkx Media aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Merkx Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Merkx Media is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien Merkx Media aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Merkx Media beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Merkx Media is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Merkx Media is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Merkx Media aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Merkx Media toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Merkx Media is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Merkx Media of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15 Beëindiging door Merkx Media

De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn:

  1. In geval hij enige verplichting uit de overeenkomst, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. Bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel van zijn onderneming;
  3. Bij liquidatie van zijn onderneming;

Merkx Media heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 16 Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Merkx Media voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Merkx Media toerekenbaar is. Indien Merkx Media uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Merkx Media zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Merkx Media, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Merkx Media en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 17 Conversie

Indien een bepaald beding in deze algemene leveringsvoorwaarden niet mogelijk nietig is, dan wel mogelijk wordt vernietigd, dan wordt het vervangen door een beding dat daar het dichtst bij in de buurt ligt en in de geest van de ratio achter het beding dient te worden geïnterpreteerd, zonder daarbij onredelijk bezwarend te zijn.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Merkx Media partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland

uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Merkx Media is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Merkx Media het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19 Vindplaats en wijziging algemene leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Breda.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Merkx Media.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

© 2021 Merkx Media | All Rights Reserved.

© 2022 Merkx Media